Rozhodcovské konanie • okr. Žilina a okolie

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

E-rozhodci, s.r.o.

Firma zajišťuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob - rozhodců ad hoc.

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a …

Českomoravská rozhodčí, s.r.o.

Poskytujeme zabezpečovací činnost nezávislých rozhodců.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:00)

AKZA - rozhodcovské konanie - PROFÍCI Žilina.sk

www.proficizilina.sk/profici/tomanicek-tomas-jud …

Predmestská 25/1338, 010 01 Žilina. odporučiť 1. Tomaníček Tomáš, JUDr. – AKZA – rozhodcovské konanie. Rozhodcovské konanie upravené zákonom č. 244/2002 Z.z. poskytuje alternatívu k súdnemu konaniu. Hlavným cieľom rozhodcovského konania je rozhodnúť spor rýchlo v zmysle platných právnych predpisov. Podnikanie a ...

Rozhodcovské konanie - sekarl.euba.sk

sekarl.euba.sk/arl-eu/en/detail-eu_un_cat.1-0221 …

Rozhodcovské konanie : Author info: Jozef Jaško Author: ... Roč. 10, č. 9 (2016), s. 34-37. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448 Document kind: schedule of articles from periodics Language: Slovak Country of Edition: Slovak Republic systematics: 347.9 - Občianske súdne konanie. Organizácia súdov a prokuratúry Keywords:

Rozhodcovské konanie SR | Rýchlejšie a lacnejšie rozhodovanie sporov

www.rsba.sk

Spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o. je vybranou osobou podľa § 6 ods. 3 zákon o rozhodcovskom konaní (nie je rozhodcovským súdom). Účelom vybranej osoby je výber (zvolenie) rozhodcu v rozhodcovskom spore (nie rozhodnutie v rozhodcovskom spore). Tento spôsob vyberania rozhodcov je aj v zahraničí celkom bežný.

Rozhodcovské konanie – základné informácie (2023) | AKMV

www.akmv.sk/rozhodcovske-konanie-zakladne-inform …

Rozhodcovské konanie predstavuje alternatívny spôsob riešenia súdnych sporov. V rozhodcovskom konaní je možné rozhodovať ako tuzemské, tak aj medzinárodné obchodnoprávne a občianskoprávne spory. Rozhodcovské konanie je upravené zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Rozhodcovské pravidlá rozhodcovského konania - ARBITREA

www.arbitrea.sk/cl/29/rozhodcovske-pravidla-rozh …

Jánošíkova 264, 010 01 ŽILINA, IČO: 45744416 ... Súdne poplatky (poplatky za rozhodcovské konanie) 29.1. Poplatky sa vyberajú za úkony smerujúce k začatiu konania alebo za úkony uskutočnené v priebehu konania vo výške uvedenej v sadzobníku poplatkov týchto pravidiel. 29.2. Poplatok sa platí bezhotovostne na účet vybranej ...

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Slovenská advokátska komora alebo Slovenská hospodárska komora), právnické osoby, ktorým to ukladá zákon (napr. banky). Za rozhodcovský súd koná buď jedna alebo viacero osôb, ktoré sa nazývajú rozhodcovia. Je na uvážení zmluvných strán, či sa dohodnú na jednom alebo viacerých rozhodcov. Ich počet však musí byť nepárny.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

sekarl.euba.sk/arl-eu/en/detail-eu_un_cat-025133 …

Poradca. Roč. 24, č. 2 (2019), s. 151-212. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583 Document kind: schedule of articles from periodics Language: Slovak Country of Edition: Slovak Republic Keywords: spotrebitelia * ochrana spotrebiteľa * konanie rozhodcovské * mediácia * mediátori * legislatíva * súdy : Annotation: Database: ARTICLES ...

Iné formy riešenia sporov - mediácia a rozhodcovské konanie

sekarl.euba.sk/arl-eu/en/detail-eu_un_cat.1-0222 …

- Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448 Document kind: schedule of articles from periodics Language: Slovak Country of Edition: Slovak Republic systematics: 331.109 - Pracovné spory medzi zamestnávateľmi a zamestnancami Keywords: konanie rozhodcovské * mediácia * spory súdne * spotrebitelia * Slovensko * zákony : Annotation

ARBITREA - Rozhodcovský súd, rozhodcovské konanie

www.arbitrea.sk

Rozhodcovský súd sa špecializuje vo svojej činnosti na rozhodcovské konanie. Rozhodcovský súd poskytuje plnohodnotnú alternatívnu možnosť nahradenia štátnych súdov pre subjekty, ktoré potrebujú riešenie alebo rozhodnutie v sporoch, ktoré vznikli medzi stranami v oblasti občianskoprávnej a obchodnoprávnej. V rozhodcovskom konaní je možné rozhodnúť o majetkových ...

Rozhodcovské konanie SR | Združenie rozhodcov

www.rozh.sk

Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. V združení rozhodcov Rozhodcovského konania SR pôsobím (JUDr. Milan Ficek - advokát) ako hlavný rozhodca, som advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková s hlavným sídlom v Bratislava a pobočkami v jednotlivých mestách v SR. ...

Rozhodcovské konanie – Simona Ladiková

theses.cz/id/1ejclz

Rozhodcovské konanie ako alternatívny spôsob riešenia majetkových sporov Rudolf Urbanovič ; Rozhodcovské konanie v kontexte zmien prevedených novelou zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012 Sb. Tomáš Vavro ; Rozhodcovské konanie (rozhodcovský súd) Katarína Príbelská ; On-line rozhodcovské konanie Zuzana Adameová

Rozhodcovské konanie – v čom je lepšie ako súd? | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Rozhodcovská zmluva je druhým zo spôsobov, ktorým je možné dohodnúť sa na rozhodcovskom konaní a jeho podmienkach. V zásade sú na takúto zmluvu kladené rovnaké požiadavky ako na rozhodcovskú doložku s rozdielom, že rozhodcovská zmluva: Je uzatváraná samostatne, tj. na samostatnej listine mimo hlavnú zmluvu.

VYBRANÉ ASPEKTY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA - Právnická fakulta LAW MUNI

www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/pr …

Rozhodcovské konanie ako súhrn legitímnych procesných postupov (predvídate ľných aj reálnych) daných zákonom a rozhodcovskou zmluvou (doložkou) sa viaže (upína) na činnos ť rozhodcovského súdu (rozhodcu). Prostredníctvom tohto konania súd (rozhodca) sprotredkúva komunikáciu medzi sporovými stranami, ur čuje základné ...

Rozhodcovia - ARBITREA - Rozhodcovský súd, rozhodcovské konanie

www.arbitrea.sk/cl/33/rozhodcovia.html

Rozhodcovia. Vybraná osoba ustanovuje rozhodcu postupom podľa § 6 ods. 3) Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v aktuálnom znení, pričom je povinná pri tom prihliadať na kvalifikáciu požadovanú od rozhodcu podľa dohody zmluvných strán a na okolnosti, ktoré zabezpečia ustanovenie nezávislého a nestranného rozhodcu ...

UčPS - Rozhodcovské konanie po novom

www.ucps.sk/Rozhodcovske_konanie_po_novom

1. Rozhodcovské konanie. Dňa 22.08.2014 Národnej rade Slovenskej republiky doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku

dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44745

Rozhodcovské konanie je spôsob urovnávania sporov alternatívny k súdnemu konaniu, kde neutrálna tretia osoba - rozhodca, rozhoduje spor v konaní, ktorého výsledkom je záväzný a vykonateľný rozhodcovský nález. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike alternatívnym spôsobom riešenia sporov, vymedzuje ich vzťah k ...

Návrh ZÁKON - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/MPK_Civilny …

(1) Ak sa rozhodcovské konanie začalo skôr ako konanie na súde, súd konanie aj bez návrhu preruší až do doby, kým sa v rozhodcovskom konaní rozhodne o právomoci alebo vo veci samej. (2) Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, súd konanie zastaví. Skúmanie právomoci § 9

Rozhodcovské konanie SR | Kontaktné Údaje

www.rsba.sk/kontakt

Rozhodcovské konanie je však predovšetkým písomné, pokiaľ obaja účastníci nežiadajú ústne pojednávanie. Návrh na prejednanie veci v rozhodcovskom konaní je možné doniesť osobne alebo poslať na adresu: Rozhodcovské konanie SR s.r.o., Žilinská 14, 811 05 Bratislava. e-mail: podatelna@rsba.sk. tel.: 02 / 381 055 08. Úradné ...

Konanie o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a ... - Legalis

www.legalis.sk/sk/casopis/sukromne-pravo/konanie …

Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho výsledkom môže byť rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom. Štát si však ponecháva istú mieru ingerencie a kontroly vo vzťahu k tomuto alternatívnemu riešeniu sporov, a to najmä vo vzťahu k rozhodcovským rozsudkom. Konkrétne ide o možnosť podania žaloby o zrušenie ...

rozhodcovské konanie - anglický preklad - Linguee

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/prek …

Rozhodcovské konanie sa p ozastaví na obdobie potrebné na uskutočnenie postupov ustanovených v pravidlách 18, 19 a 20. The arbitrat ion panel proceedings shall be suspended for the period taken to carry out the procedures provided for in rules 18, 19 and 20.