Pobytové sociálne služby

CSS Riviera

Domov sociálnych služieb Riviera vznikol ako odpoveď na situáciu, kedy pomoc, podpora a starostlivosť o ľudí starých, zdravotne, či sociálne odkázaných nie je dostačujúca, či už z hľadiska voľných ubytovacích kapacít alebo nezvládnutia individuálneho prístupu …

25 kmUdiča 541

Charita Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením. Centrum pomoci sv. Rafaela. Bezplatná právní poradna.

OÁZA SV. FILIPA

Sociálne, vzdelávacie a rekreačné zariadenie KCNS v Lúčkach pri Kremnici poskytuje oddych a pokoj v prírode.

Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria ...

www.mpsv.cz/kriteria-socialnich-sluzeb-komunitni …

Kritéria obsahují vymezení některých základních pojmů souvisejících s deinstitucionalizací, stanovení podmínek pro všechny formy sociálních služeb, tj. terénní, ambulantní i pobytové služby komunitního charakteru, jako jsou např. umístění služby v lokalitě, maximální kapacita služby v jednom místě, zázemí a ...

Pobytové služby - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/pobytove-sluzby

Takové možnosti se nabízí např. v rámci pečovatelské služby (§ 40 cit. Zákona), kdy do domácnosti člověka dochází pečovatel/ka, aby mu pomohli s péčí o vlastní osobu, při hygieně nebo se zajištěním stravy a chodu domácnosti. Obdobně lze využít také osobní asistenci (§ 39 cit. Zákona). Všechny sociální ...

Sociální služby - Průvodce

www.mpsv.cz/socialni-sluzby-1

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do ...

Sociální služby v ČR – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5% …

Služby sociální péče. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Mezi tyto služby ...

CSOP10 > Naše služby > Pobytové služby

www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby.aspx

Odlehčovací služby. Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je klientům ...

Vybrané ukazatele životního stylu uživatelů pobytové sociální služby

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15963/un …

odstraněny třídní rozdíly. K formování nové koncepce sociální politiky a znovuobjevení sociální péče došlo až v druhé polovině 60. let 20. století. V době reálného socialismu byly sociální problémy často interpretovány jako „nemoci“, a proto byly medikalizovány. Do té

Pobytové sociální služby – Žilina, Kladno | idatabaze.cz

www.idatabaze.cz/k/pobytove-socialni-sluzby/zili …

⭐️ Pobytové sociální služby – v okrese Žilina a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ⭐️ 23 firem, živnostníků a institucí.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

iregistr.mpsv.cz/socreg/

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých ...

Veřejný opatrovník nesmí přenášet své povinnosti na poskytovatele ...

www.ochrance.cz/aktualne/verejny-opatrovnik-nesm …

V minulosti se stávaly opatrovníky také pobytové sociální služby nebo jejich ředitelé, od r. 2014 to zakazuje občanský zákoník (§ 63 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Opatrovník je ustanoven k podpoře člověka při právním jednání, včetně hospodaření s majetkem.

Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální ...

theses.cz/id/md2rxq/

Jak správně citovat práci. VAŇHAROVÁ, Alena. Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální služby. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií.

Doporučený postup č. 5/2018, - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporuceny_po …

Strana 5 z 36 Pro naplnění tohoto cíle je zvoleno řešení spočívající ve dvou krocích. Zaprvé se musí zohlednit dobrovolnost „na vstupu“ do zařízení, tedy při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále jen „smlouva“); pokud za člověka někdo rozhoduje, potom smí smlouvu při neprojevení souhlasu tímto člověkem uzavřít, jen je-li

Sociální služby | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ...

www.spmpcr.cz/socialni-sluzby

Sociální služby jsou služby, které pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence, denní stacionář, chráněné bydlení či poradenství. Sociální služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento zákon přesně vymezuje druhy ...

22 A 59/2015 - 47 Sociální služby: pobytová sociální služba

www.zakonyprolidi.cz/judikat/ksos/22-a-59-2015-47

V kontextu zjištěného skutkového stavu a navazujícího odůvodnění napadeného rozhodnutí citovaný výrok odpovídá zjištěnému skutkovému stavu, kdy žalobce poskytoval sociální služby pobytové, k nimž neměl registraci ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách, když až rozhodnutím o registraci ...

Transformace pobytové sociální služby - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/999 …

Transformace pobytové sociální služby Příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu Martina Schofferová, DiS. Katedra Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Hana ížková Studijní program: B7508, Sociální práce Studijní obor: Pastoraþní a sociální práce Praha 2018

Vnitřní pravidla poskytování pobytové sociální služby Domova seniorů ...

www.dssec.cz/res/file/vnitrni%20pravidla%20DS.pdf

pobytové sociální služby Domova seniorů Seč, s.r.o. Domov seniorů Seč, s.r.o. poskytuje, ve smyslu zákona číslo 108/2006 Sb.; o sociálních službách a v souladu s rozhodnutím o registraci KrÚ 62750 2015/OSV EO, z 2. 10. 2015, pobytovou a sociální službu.

Koronavirus | Sociální služby: doporučené postupy MPSV

www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-pro-provozo …

Konkrétně jde o doporučené postupy: - Postupy pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií (nejčastější otázky) postup č. 0 ze 3. 3. a postup č. 1 ze 13. 3. - Postupy v souvislosti s pozastavením činnosti denních stacionářů a dalších soc. služeb - postup č. 2. - Postupy pro soc. služby poskytované pro ...

Pobytová - odlehčovací služba - DUHA o.p.s.

www.pomocseniorum.cz/pobytova-odlehcovaci-sluzba/

Pobytová – odlehčovací služba. Posláním odlehčovací služby je poskytovat kvalitní sociální službu seniorům, osobám se zdravotním či tělesným postižením o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí a to na časově omezenou dobu – zpravidla dobu 3 měsíců a zastoupit pečujícího člena rodiny a ...

Pobytové sociální služby – Nový Jičín | ekatalog.cz

www.ekatalog.cz/k/pobytove-socialni-sluzby/novy- …

⭐️ Pobytové sociální služby – v okrese Nový Jičín a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ⭐️ 10 firem, živnostníků a institucí. ... Žilina-Nový Jičín, v okrese Nový Jičín a v kraji Moravskoslezský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 1189, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Obecně ...

Pravidla pro přijímání klientů do pobytové služby sociální péče

www.domovvm.cz/file.php

přijímání klientů do pobytové služby sociální péče krajských příspěvkových organizací, která po pilotním odzkoušení během přechodného období budou mít následně závaznou podobu: I. Přijímání a evidence žádostí (1) Každý poskytovatel sociální služby musí mít dle kritéria 3a) standardů kvality sociálních

Standardy kvality sociálních služeb - Ministerstvo práce a ...

www.mpsv.cz/standardy-kvality-socialnich-sluzeb

Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1.1.2007., Znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.