Skládky odpadov • okr. Žilina a okolie

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

70 kmČeská republika Lešná - Jasenice, Jasenice 528 + pobočky (53)

BIODEGRADACE s.r.o.

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

AWT Rekultivace a.s.

Rekultivace a stavební práce, likvidace ekologických zátěží, skládky, odpady, projekční činnost, doprava, těžká mechanizace.

ATRIUM REALITY a.s.

Realizace rodinných a bytových domů včetně rekonstrukcí. Zahrnuje inženýrské sítě, zateplování objektů a rekultivace skládek.

ZATVORENÉ (Otvára v 06:00)

Vladislav Durczok

Prodej písku, štěrku a jílu. Provoz nákladní dopravy stavebních materiálů. Provádění ukládání odpadů, zemních, výkopových a demoličních prací.

ZATVORENÉ (Otvára v 06:00)

Depos Horní Suchá, a.s.

Nakládání s odpady, vážení zboží přepravovaného nákladními vozidly a kamióny, výroba a prodej elektrické energie. Provoz sběrného dvora. Zajištění skladování a likvidace nebezpečného odpadu, zpětného odběru elektrospotřebičů. Nabídka uložení biologicky …

TT.sk - Zneškodňovanie odpadu

t-t.sk/12-3/Zneskodnovanie-odpadu.tt

Spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec ... Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec je definitívne uzatvorená a zrekultivovaná. Na skládke bude realizovaný monitoring po dobu 30 rokov v súlade s ...

Skládky odpadu Žilina (2 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/skladky-odpadu/zilina

Skládky odpadu - Žilina (2 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Ekologické a komunálne služby Skládky odpadu Všetky lokality. Slovensko ... Likvidácie odpadov - železné a neželezné kovové odpady, stroje a technologické zariadenia, opotrebované vozidlá, sklenené črepy, lepenka a papier, plasty, penový polystyrén. ...

Enviroregister.sk | Skládky odpadov

www.enviroregister.sk/skladky-odpadov.html

Skládky odpadov. Zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, ... 010 01 Žilina Komplexné služby zberu a následného nakladania s komunálnym odpadom. Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev a údržba verejnej zelene. www.t-t.sk. Brantner Kolta s.r.o., ...

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016

www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodno …

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016 BRATISLAVSKÝ KRAJ OKRES NÁZOV SKLÁDKY OBEC TRIEDA SKÁDKY PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY SÍDLO ROK ZAýATIA PREVÁDZKY PREDPOKLADANÝ ROK UKONýENIA Bratislava II A-Z STAV, s.r.o. Bratislava SKIO A-Z STAV s.r.o. Odeská 3, 821 06 Bratislava 2003 -

Slovensko dostalo miliónovú pokutu za skládku. Už konáme, reaguje ...

euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/slove …

„V rozsudku z 25. apríla 2013 Súdny dvor rozhodol, že Slovensko si tým, že povolilo prevádzkovanie skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec (Slovensko) bez plánu úpravy skládky a bez toho, aby bolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či táto skládka môže pokračovať vo svojej prevádzke na základe schváleného plánu úpravy, nesplnilo povinnosti, ktoré mu ...

Skládky odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/100285/skladky-odp …

Skládky odpadov - mapa. Skládky odpadov v SR. Mapa je v štádiu napĺňania údajmi, v prípade, že objavíte nepresné alebo už neaktuálne údaje, prosíme, aby ste nás kontaktovali.Menný zoznam skládok sa nachádza na tu.

ÚVOD - minzp.sk

www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/poh/za …

Žilina. 2.3.3 Názov skládky odpadov. Skládka odpadov Rajec - Šuja. 2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov. Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Združenie. Nám.SNP 18/18. 015 01 Rajec. 2.3.5 Katastrálne územie a lokalita. Rajec - Šuja. 2.3.6 Trieda skládky odpadov. nezatriedená. 2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania ...

Hydrocoop, spol. s r. o. - skládky odpadov a kompostárne

www.hydrocoop.sk/kompostarne_sk.html

Referenčný súpis realizovaných dodávok projektov a IČ pre skládky odpadov a kompostárne. Názov, stupeň PD. Investor. DUBOVÁ. Skládka tuhého komunálneho odpadu. PD pre stavebné povolenie a realizáciu. Vodohospodárska výstavba, š.p. Rýchlokompostovacie reaktory pre komunálne kaly a živočíšne veľkochovy. Štátna ...

Plán úpravy skládky. Už asi posledná novela starého zákona o odpadoch

www.odpady-portal.sk/Dokument/102707/plan-upravy …

2013, Európska komisia proti Slovenskej republike, konštatoval, „Slovenská republika tým, že povolila prevádzkovanie skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a bez toho, že by bolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či táto skládka môže pokračovať vo svojej prevádzke na základne ...

Stavebná mechanizácia s.r.o. Žilina

www.stavmech.sk

Kamiónová doprava Žilina. ... cesty, lesné cesty, protipožiarne cesty, demolácie bez použitia trhavín, skládky odpadov. viac info. Plotové centrum Žilina. ponúkame široký sortiment panelových plotov Matrix: panelové ploty a oplotenia, pletivá, ochranné prvky na ploty, podhrabové dosky, stĺpiky, príslušensvo ...

CURIA - Documents - European Court of Justice

curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

Slovenská republika si tým, že povolila prevádzkovanie skládky odpadov Žilina‑Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a bez toho, aby bolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či táto skládka môže pokračovať vo svojej prevádzke na základe schváleného plánu úpravy, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ...

TT.sk - Zhodnocovanie odpadu

t-t.sk/12-4/Zhodnocovanie-odpadu.tt

Je súčasťou areálu skládky odpadov Žilina - Považský Chlmec. V zariadení sa zhodnocujú odpady kategórie „O“ (ostatný odpad) podľa schváleného prevádzkového poriadku príslušným OÚ OŽP. Komposty sú vyrábané priemyselným spôsobom v súlade s STN 46 5735 „Priemyselné komposty“. Cieľom výroby kompostu je ...

Skládka odpadov Považský Chlmec: Komisia žaluje Slovensko

www.odpady-portal.sk/Dokument/100654/skladka-odp …

Skládku odpadov Žilina – Považský Chlmec prevádzkuje spoločnosť T+T, a.s., ktorá prevádzkuje taktiež skládku odpadov Bytča - Mikšová. Podľa informácií z internetovej stránky spoločnosti, skládka bola spustená do prevádzky v roku 1993 s predpokladaným rokom ukončenia činnosti skládky v roku 2025. Rozloha skládky je ...

Investície v odpadovom hospodárstve | JÚN 2016 | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/103155/investicie- …

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, v blízkosti miestnej komunikácie | Obec Jarok. Zberný dvor KomárnoCLEAN City s. r. o., Komárno. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Žilina - Považský ChlmecT + T, a.s., Žilina. Zariadenie na zber odpadov - Zberný dvor - Brantner Poprad, s.r.o. - ul.

CURIA - Sélectionnez une langue - Cour de justice de l'Union européenne

curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf …

prevádzkovanie skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec (Slovensko) bez plánu úpravy skládky a bez toho, aby bolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či táto skládka môže pokračovať vo svojej prevádzke na základe schváleného plánu úpravy, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice o ...

"Europeizácia" slovenského správneho práva procesného

www.odpady-portal.sk/Dokument/101677/europeizaci …

Zjednodušene povedané, ak má byť rozhodnutie správneho orgánu, napr. povolenie skládky odpadov alebo povolenie prevádzky spaľovacieho zariadenia legitimizované a uznané všetkými dotknutými stranami, môže sa tak stať iba v prípade, ak sa všetky dotknuté strany zúčastnili na povoľovacom konaní a mali možnosť využiť ...

Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenskej republiky - sizp.sk

www.sizp.sk/files/oznameniet_t.pdf

- Časť 2c. – plocha pôvodnej časti skládky odpadov, na ktorej je prístupová komunikácia do telesa skládky odpadov, v časti kde sa nachádzajú parcely, ktorých vlastníctvo je neusporiadané, na ploche 10 340 m2. Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec -

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného ...

www.sizp.sk/files/vv/t_t_kolaudacia_uzatvorenia_ …

- Časť 2c. – plocha pôvodnej časti skládky odpadov, na ktorej je prístupová komunikácia do telesa skládky odpadov, v časti, kde sa nachádzajú parcely, ktorých vlastníctvo je neusporiadané, na ploche 10 340 m2. Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec -

Ekonomické právne informácie - SR dostala historicky prvú ... - EPI

www.epi.sk/clanok-z-titulky/sudny-dvor-eu--slove …

V roku 2013 Súdny dvor rozhodol, že Slovenská republika si tým, že povolila prevádzkovanie skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a bez toho, aby bolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či táto skládka môže pokračovať vo svojej prevádzke na základe schváleného plánu úpravy, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice o ...

Ministerstvo nevie, koľko skládok odpadov nemá plán úpravy

www.odpady-portal.sk/Dokument/102435/ministerstv …

Pred dvomi rokmi, 25. apríla 2013, rozhodol Súdny dvor EÚ (ESD) o tom, že Slovenská republika si nesplnila svoje povinnosti tým, že povolila prevádzkovanie skládky odpadov Žilina-Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky. Envirorezort tvrdí, že nemá informácie, ktoré by sa vzťahovali k iným skládkam odpadov.

Príloha 5 – Skládky odpadov - Slovensko

www.isoh.gov.sk/dam/jcr:8384d20d-44aa-4391-b39c- …

Príloha 5 – Skládky odpadov Okres Názov skládky Obec Prevádzkovate ľ Sídlo prevádzkovate ľa prevádzka kaziet na NO v období od - do prevádzka kaziet na NNO v období od - do prevádzka kaziet na IO v období od - do Bratislavský kraj Bratislava II A-Z STAV, s.r.o. Bratislava - Podunajské Biskup A-Z STAV, s.r.o. Bratislava -

IPKZ | sizp.sk

www.sizp.sk/ipkz

IPKZ. Podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpekcia vykonáva nasledovné činnosti: Je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní. Vydáva záväzné stanovisko o výsledku konzultácií.

Príloha 6 – Skládky odpadov - ZOVP

www.zovp.sk/uv/zakony/skladky_spalovne.pdf

Príloha 6 – Skládky odpadov Okres Názov skládky Obec Prevádzkovate ľ Sídlo prevádzkovate ľa prevádzka kaziet na NO v období od - do prevádzka kaziet na NNO v období od - do prevádzka kaziet na IO v období od - do Bratislavský kraj Bratislava II A-Z STAV, s.r.o. Bratislava - Podunajské Biskup A-Z STAV, s.r.o. Bratislava -