Spaľovne odpadov • okr. Žilina a okolie

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

Služby v oblasti nakládání s odpady a konečné zneškodnění nebezpečných odpadů ve vlastní spalovně. V současné době působíme na území celé Moravy, ale naše aktivity zasahují i do Čech. Zajišťujeme služby živnostníkům, malým a středním soukromým firmám, orgánům …

ZATVORENÉ (Otvára v 06:00)

BIODEGRADACE s.r.o.

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava

Český výrobce obuvi, kožené a kožešinové konfekce, dámské a pánské obuvi, kožených rukavic, kožené galanterie, průmyslové galanterie a průmyslových a technických obalů. Provozujeme spalovnu odpadů.

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Klientske centrum Žilina Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina Prednosta Mgr. Kamil Ruman telefón: Sekretariát: 041/733 5601 e-mail: TA.13G4@SJ.SKAF3PYLD@ ... súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, súhlasy na činnosti v chránených územiach,

Titulná strana ZP USI 2013 - minzp.sk

minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnoteni …

9. Energetické zhodnocovanie odpadov v SR 45 9.1 Tvorba odpadov a potenciál ich energetického zhodnotenie v regiónoch SR 48 10. Energetické zhodnocovanie odpadov v SR 53 10.1 Klasické spaľovne 53 10.1.1 Odvoz a likvidácia odpadov, a.s. Bratislava (OLO) 53

minzp.sk

minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnoteni …

Žilina Komenského 43 010 01 Žilina 01/17/P-1.8 Bratislava 08.12.2017 Sigetová Danica Šaľa Lipová 2022/4 927 01 Šaľa 02/17/P-1.8 ... vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám podľa § 99 písm. a) zákona,

Firma - Prevádzkovatelia spaľovní a skládok odpadov - Kompass

sk.kompass.com/a/prevadzkovatelia-spalovni-a-skl …

Preprava a skládkovanie odpadov pre obce a podniky pôsobiace na území Liptova a Oravy; spaľovanie nebezpečných odpadov; preprava odpadov; medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava, špedičné služby; letná a zimná údržba komunikácií; údržba zelene. Dodávateľ: Zber a recyklácia, nešpecifikované služby

Spaľovňa - fcc-group.eu

www.fcc-group.eu/slovensko/technologie/ostatne-t …

Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste je zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov od pôvodcov odpadov zo Slovenskej republiky. Proces pyrolýzneho spaľovania slúži na spálenie daného odpadu za účelom zmenšiť jeho objem a zmeniť ho na sterilné skládkovateľné popoloviny s následným využitím uvoľneného tepla cez teplovodný kotol.

Prečo sa na Slovensku nespaľuje odpad | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/102087/preco-sa-na …

Uvedená koncepcia sa v ďalšom zamerala na geografické vzťahy. Najväčší potenciál na energetické zhodnocovanie odpadov je okrem Bratislavy a Košíc v okresoch Dunajská Streda, Trnava, Nové Zámky, Komárno, Prievidza, Žilina a Prešov. To sú aj možné lokalizácie na vhodné zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov.

Spaľovanie odpadu - Enviroportál - životné prostredie online

www.enviroportal.sk/ovzdusie/zoznam-spalovni-a-z …

Spaľovanie odpadu. Cieľom právnej úpravy týkajúcej sa spaľovania odpadov ( § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je prevencia a redukcia negatívnych dopadov spaľovania odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie. Slovenská právna úprava je transpozíciou smernice EÚ 2010 ...

Spaľovanie odpadu - Informačná platforma zelené a obehové ...

zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/ovzdusie/zoz …

Spaľovanie odpadu. Cieľom právnej úpravy týkajúcej sa spaľovania odpadov (§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je prevencia a redukcia negatívnych dopadov spaľovania odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie. Slovenská právna úprava je transpozíciou smernice EÚ 2010/75 ...

Spaľovne odpadov nevyriešia problém s odpadmi - Nula odpadu

www.nulaodpadu.sk/nie-spalovniam-odpadu

Energetické zhodnocovanie – v prípade spaľovania je tepelná energia využívaná na vykurovanie budov alebo/a premenu na elektrickú energiu.. Zariadenia pre spoluspaľovanie odpadov – napr. Cementárne. Pri výrobe cementu sa v nich okrem hlavného paliva (zemný plyn, uhlie) spaľuje aj doplnkové palivo – odpad v podobe TAP (tuhé alternatívne palivo).

Spaľovne odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/dokument/100872/spalovne-od …

Spaľovne odpadov sú zariadením na premenu odpadov na energiu. Každá vyspelá krajina na svete sa snaží zabezpečiť, aby odpady vyprodukované občanmi neskončili na skládke. Preto vytvárajú rôzne regulácie trhu, aby sa využívanie energie z odpadov (tzv. waste-to-energy policy) presadilo v konkurencii so skládkovaním ...

Nakladanie s odpadom zo zdravotníckych zariadení – použitie ...

www.priateliazeme.sk/spz/informacie/tematicke-cl …

V roku 1996 zverejnil Úrad Spojených štátov pre ochranu životného prostredia (U.S. Environmental Protection Agency) štúdiu, ktorá identifikovala spaľovne nemocničných odpadov ako hlavný zdroj dioxínov v Spojených štátoch amerických. Nasledoval zákon o čistote ovzdušia, ktorý zaviedol nové emisné limity.

Slovensko je kráľovstvo skládok. Ministerstvo rozhoduje o výstavbe ...

www.aktuality.sk/clanok/9v69vpx/slovensko-je-kra …

Spaľovne sa nedokážu konkurenčne presadiť v porovnaní s teplárňami, ktoré u nás majú stabilnú pozíciu a infraštruktúru na pomerne slušnej úrovni,“ tvrdí Moňok. 5 fotiek v galérii Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov v Kodani - Amager Bakke známe aj ako Copen Hill Zdroj: Aktuality.sk

194/2022 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného pro... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/194

Číslo: 194/2022 Z. z. Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Typ:

DIOXÍNY | Priatelia Zeme - SPZ

www.priateliazeme.sk/spz/informacie/tematicke-cl …

1. skrátili emisný limit na dioxíny pre spaľovne a spoluspaľovanie odpadov do r. 2005 a rozšírili ho aj na iné zdroje (napr. výroba a spracovanie kovov, palivo-energetický sektor, iné spaľovacie procesy); 2. prijali legislatívne a ekonomické opatrenia pre rozvoj čistejších alternatív namiesto spaľovní odpadov;

Zber preprava a recyklácia žiariviek, led žiaroviek a svietidiel ...

ekolamp.sk/zoznam-zbernych-miest

Zberňa odpadov Žilina 010 03 Považský Chlmec: T+T, a.s. Jánošíkova 14 010 01 Žilina: Technické služby mesta Bytča: Hlinická 403/16 ... Areál spaľovne odpadov 043 46 Košice: LEMA s.r.o. Zemplínske Hradište 369 076 01 Zemplínske Hradište: Marius Pedersen a.s., stredisko Košice:

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/20 …

Spaľovňa odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov musia byť vybavené automatickým systémom, ktorý pri prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov zabezpečí odstavenie prísunu odpadu a) pri nábehu, kým teplota nedosiahne hodnotu ustanovenú podľa bodu 4,

Viac ako milión Európanov vyzýva vlády, aby využili Summit EÚ na ...

www.aktuality.sk/clanok/807255/viac-ako-milion-e …

Žilina. Banská Bystrica. ... Nemôžeme stavať spaľovne odpadov. Podľa koalície desiatich najväčších sietí environmentálnych organizácií v Európe (Green 10) by mal balík obsahovať podrobný zoznam aktivít, ktoré z dôvodu ochrany prírody a klímy nie je možné financovať.

Kontakty - FCC Group

www.fcc-group.eu/slovensko/kontakt

Spoločnosť FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení odpadového hospodárstva pre obce, priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor, ako aj pre domácnosti a živnostníkov. Vďaka svojmu rozsiahlemu parku nákladných a špeciálnych vozidiel pre rôzne typy odpadu, vysoko moderným zberným a kontajnerovým systémom a vlastným zariadeniam na recyklovanie a ...

Spaľovanie odpadov – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spa%C4%BEovanie_odpadov

Tuhý komunálny odpad v peci spaľovne s pohyblivým roštom ktorá je schopná spracovať 15 metrických ton (17 ton) odpadu za hodinu. Spaľovanie odpadu je proces termického spracovania odpadu, ktorý zahŕňa spaľovanie látok obsiahnutých v odpadových materiáloch. Jeho cieľom je premena pôvodne nebezpečných látok na neškodné ...

Priatelia Zeme - SPZ | Pre planétu, pre ľudí, pre budúcnosť...

www.priateliazeme.sk/spz/titulka

V januári 2023 však svoj zámer na výstavbu spaľovne odpadov pod názvom „Energetické ReUse centrum – ERC“ nakoniec na MŽP SR podal. Výsledok : Proces EIA ešte len začal, Priatelia Zeme – SPZ vstúpia do tohto konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zároveň budú nápomocní občanom, ktorí s týmto zámerom ...

Skládka odpadov Považský Chlmec: Komisia žaluje Slovensko

www.odpady-portal.sk/Dokument/100654/skladka-odp …

Skládku odpadov Žilina – Považský Chlmec prevádzkuje spoločnosť T+T, a.s., ktorá prevádzkuje taktiež skládku odpadov Bytča - Mikšová. Podľa informácií z internetovej stránky spoločnosti, skládka bola spustená do prevádzky v roku 1993 s predpokladaným rokom ukončenia činnosti skládky v roku 2025. Rozloha skládky je ...

Sektor C: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

minzp.sk/strategicke-dokumenty/sektor-c-odpadove …

2) Vybudovanie spaľovne pre odpady zo zdravotníctva NsP Prievidza. do 2000. 10 400. NsP Prievidza. 3) Vybudovanie regionálnej spaľovne odpadov zdravotníckych zariadení v areáli Kožiarskych závodov Liptovský Mikuláš. 2003 a ďalej. 210 300. EKOLIPTOV. 4) Rozšíriť a rekonštruovať spaľovňu nebezpečného odpadu Chirana a.s ...

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/20 …

spaľovne odpadov pred 28. decembrom 2002 a bolo uvedené do prevádzky najneskôr 28. decembra 2004. Nové zariadenie Spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ktoré nie je uvedené ako jestvujúce zariadenie. II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PRE